Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
WKS Technik Zamo뜻 WKS Technik Zamo뜻 WKS Technik Zamo뜻 WKS Technik Zamo뜻 WKS Technik Zamo뜻 WKS Technik Zamo뜻 WKS Technik Zamo뜻 WKS Technik Zamo뜻

STATUT

WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "TECHNIK"

W ZAMO쪪IU

STATUT
WOJSKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
"TECHNIK" W ZAMO쪪IU

ROZDZIA I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazw: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "TECHNIK"
w Zamo턢iu, zwany dalej Klubem. Skrót WKS "TECHNIK".

§ 2

Klub jest sferedowany od dnia 20.12.2000 r. W "Wojskowej Federacji Sportu" z siedzib w Warszawie.
§ 3

Terenem dzia쿪nia Klubu jest miasto Zamo뜻 i okolice.

§ 4

Klub jest zarejestrowany i posiada osobowo뜻 prawn.

§ 5

Klub prowadzi sekcj strzeleck zarejestrowan w Polskim Zwi콄ku Strzelectwa Sportowego na któr to dzia쿪lno뜻 PZSS wyda licencj dnia 18.02.1999 roku uprawniaj켧 do udzia퀅 we wspó퀊awodnictwie sportowym w strzelectwie sportowym w dziedzinie strzela pneumatycznych i kulowych.
§ 6

Klub mo풽 by cz쿽nkiem innych stowarzysze kultury fizycznej i posiada inne sekcje.

§ 7

Klub u퓓wa pieczci z zachowaniem obowi콄uj켧ych przepisów.


ROZDZIA II

Cel i 턳odki dzia쿪nia

§ 8

Klub prowadzi dzia쿪lno뜻 sportow i wychowawcz w celu:
zapewnienia dzieciom, m쿽dzie퓓 i doros퀉m mo퓄iwo뜻 udzia퀅 w zajciach sportowych;
kszta퀃owania u cz쿽nków Klubu wysokich warto턢i moralnych i etycznych;
krzewienia kultury fizycznej i rozwoju sportu kwalifikowanego, wa퓆ych z punktu widzenia zdrowotno턢i spo쿮czestwa oraz rozwoju sporu u퓓tecznego w wojsku.
§ 9

Dla osi켫nicia zak쿪danych celów Klub:
1.Organizuje szkolenie w strzelectwie sportowym zachcaj켧 do tego celu przede wszystkim dzieci, m쿽dzie jak równie doros퀉ch mieszkaców Zamo턢ia i okolic.
2.Organizuje zawody strzeleckie a tak풽 bierze udzia w zawodach organizowanych przez Lubelski Zwi콄ek Strzelectwa Sportowego, Polski Zwi콄ek Strzelectwa Sportowego, Wojskow Federacj Sportu a tak풽 inne organizacje powo쿪ne do tego celu.
3.Wspó쿾racuje ze szko쿪mi, placówkami kulturalnymi i innymi stowarzyszeniami sportowymi.
4.Prowadzi szkolenie zawodników i wydaje materia퀉 szkoleniowe przy ubieganiu si zawodników o uzyskanie patentu i licencji strzeleckiej.
5.Na bazie porozumienia o wspó쿾racy zawartego w Warszawie pomidzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Wojskow Federacj Sportu dnia 26.11.2003r. Klub wspó쿾racuje z dowódctwem JW 3391 w Zamo턢iu na terenie którego korzysta ze strzelnicy sportowej oraz posiada odpowiednie pomieszczenie magazynowe na bro kulow.

ROZDZIA III

Cz쿽nkowie Klubu - Prawa i obowi콄ki

§ 10

Po턳ód cz쿽nków Klubu rozró퓆iamy
a. cz쿽nków zwyczajnych
b. cz쿽nków honorowych
c. cz쿽nków wspieraj켧ych
d. cz쿽nków uczestników

§ 11

1.Cz쿽nkami zwyczajnymi Klubu s Pe쿻oletnie osoby fizyczne.
2.Przyjcie w poczet cz쿽nków zwyczajnych nastpuje na podstawie podpisanej deklaracji cz쿽nkowskiej.

§ 12

Cz쿽nkowie zwyczajni maj prawo :
1.Uczestniczy w Walnym Zebraniu Klubu z g쿽sem z g쿽sem stanowi켧ym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym.
2.Wybiera i by wybieranym do Zarz켨u Klubu i Komisji Rewizyjnej.
3.Zg쿪sza postulaty i wnioski wobec w쿪dz Klubu oraz ocenia ich dzia쿪lno뜻.

§ 13

Do obowi콄ków cz쿽nków zwyczajnych nale퓓:
1.Przestrzeganie postanowie Statutu oraz uchwa W쿪dz Klubu.
2.Bra czynny udzia w dzia쿪lno턢i Klubu.
3.Terminowo op쿪ca sk쿪dki cz쿽nkowskie

§ 14

Cz쿽nkami honorowymi Klubu s osoby fizyczne zas퀅퓇ne w rozwoju kultury fizycznej, którym przys퀅guj wszystkie prawa nale퓆e cz쿽nkom zwyczajnym. Tytu cz쿽nka honorowego nadaje Walne Zebranie.§ 15

Cz쿽nkiem wspieraj켧ym mo풽 by osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana lub wspó쿭zia쿪j켧a dla rozwoju sportu, kultury fizycznej.
Cz쿽nek wspieraj켧y bd켧y osob prawn dzia쿪 w Klubie za po턳ednictwem swojego przedstawiciela.
Przyjcie w poczet cz쿽nków wspieraj켧ych nastpuje na podstawie zg쿽szenia przyjtego przez Zarz켨 Klubu.

§ 16

Cz쿽nkowie wspieraj켧y maj prawo:
1.Korzysta ze sprztu Klubu w granicach regulaminów i Uchwa Zarz켨u.
2.Zg쿪sza postulaty i wnioski wobec w쿪dz Klubu oraz uczestniczy w podejmowaniu uchwa z wyj켾kiem prawa wyborczego.

§ 17

Do obowi콄ków cz쿽nków wspieraj켧ych nale퓓:
1.Udzielanie pomocy Klubowi w realizacji zada statutowych.
2.Przestrzeganie postanowie, zarz켨ze i Uchwa Zarz켨u Klubu.
3.Regularne op쿪canie zadeklarowanych sk쿪dek.
§ 18

Uczestnikami Klubu s osoby niepe쿻oletnie, które mog bra udzia w dzia쿪lno턢i Klubu za zgod swoich przedstawicieli ustawowych.
Uczestnikom przys퀅guj wszelkie prawa i posiadaj wszystkie obowi콄ki cz쿽nków zwyczajnych z wyj켾kiem czynnego i biernego prawa prawa wyborczego oraz g쿽su stanowi켧ego.
Uczestnicy w wieku 16 - 18 lat, którzy maj ograniczon zdolno뜻 do czynno턢i prawnych, mog nale풽 do stowarzyszenia i korzysta z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, 풽 w sk쿪dzie Zarz켨u Klubu wikszo뜻 musz stanowi osoby o pe쿻ej zdolno턢i prawnej.

§ 19

Cz쿽nkostwo Klubu ustaje na skutek:
1.Wyst켺ienie cz쿽nka zg쿽szonego na pi턬ie do Zarz켨u Klubu po uprzednim uregulowaniu zobowi콄a materialnych i finansowych.
2.Skre턫enie z listy cz쿽nków Klubu decyzj Zarz켨u, mo풽 nast켺i w przypadku:
- dzia쿪nia na szkod Klubu
- nie przestrzeganie postanowie statutu i zarz켨ze w쿪dz Klubu
- nieop쿪cania sk쿪dek cz쿽nkowskich przez okres kolejnych 6 miesicy
3.쫗ierci cz쿽nka Klubu
4.Cz쿽nkostwo osoby prawnej ustaje na skutek skre턫enia uchwa낢 Zarz켨u z powodu utraty osobowo턢i prawnej.
5.W ka풼ym przypadku utraty cz쿽nkostwa Klubu z wyj켾kiem pkt-u 3 przys퀅guje prawo odwo쿪nia si do Walnego Zebrania Cz쿽nków Klubu.

ROZDZIA IV
W쿪dze Klubu

§ 20

1.W쿪dzami Klubu s:
a. Walne Zebranie Cz쿽nków Klubu
b. Zarz켨 Klubu
c. Komisja Rewizyjna
2.Kadencja w쿪dz trwa 4 lata
3.W przypadku ust켺ienia cz沅ci cz쿽nków w쿪dz, w쿪dzom tym przys퀅guje prawo kooptacji. Liczba cz쿽nków w쿪dz pochodz켧ych z kooptacji nie mo풽 przekracza 1/3 liczby cz쿽nków w쿪dz pochodz켧ych z wyboru.
4.Cz쿽nkowie w쿪dz pe쿻i swe funkcje honorowo.
5.Wybór W쿪dz Klubu odbywa si w g쿽sowaniu jawnym lub tajnym w zale퓆o턢i od uchwa퀉 walnego zebrania.
6.Uchwa퀉 wszystkich w쿪dz zapadaj zwyk낢 wikszo턢i g쿽sów, przy czym dla ich wa퓆o턢i wymagana jest obecno뜻 co najmniej po쿽wa liczby osób uprawnionych do g쿽sowania. W razie równo턢i g쿽sów rozstrzyga g쿽s przewodnicz켧ego zebrania.

§ 21

1.Walne Zebranie Klubu jest najwy퓋z w쿪dz Klubu.
2.Walne Zebranie Klubu zwo퀅je Zarz켨 co najmniej raz w roku, przy czym termin, miejsce i porz켨ek dzienny powinny by podane do wiadomo턢i cz쿽nków nie pó퓆iej, ni na dwa tygodnie przed dat zebrania.
3.W walnym Zebraniu Klubu bior udzia z g쿽sem stanowi켧ym cz쿽nkowie zwyczajni i honorowi.
4.Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.

§ 22

W walnym zebraniu mog bra udzia z g쿽sem doradczym:
1.Przedstawiciele nadrzdnych w쿪dz Klubu
2.Osoby zaproszone przez zarz켨

§ 23

Walne zebrania mog by zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu nale퓓:
1.Wybór Zarz켨u i Komisji Rewizyjnej.
2.Uchwalenie planów dzia쿪lno턢i Klubu
3.Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozda Zarz켨u i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny ca쿽kszta퀃u dzia쿪lno턢i Klubu.
4.Udzielanie absolutorium ustpuj켧emu Zarz켨owi.
5.Uchwalenie zmian w statucie Klubu.
6.Ustalanie wysoko턢i sk쿪dek cz쿽nkowskich oraz wpisowego.
7.Podejmowanie uchwa o rozszerzeniu dzia쿪lno턢i i likwidacji Klubu.
8.Nadawanie tytu퀅 honorowego cz쿽nka Klubu.
9.Rozpatrywanie odwo쿪 od decyzji Zarz켨u Klubu o na쿽퓇nych karach i innych sprawach wniesionych przez w쿪dze Klubu.
10.Rozpatrywanie wniosków zg쿽szonych przez cz쿽nków Klubu i podejmowanie uchwa, co do sposobu ich za쿪twienia.

§ 25

Uchwa퀉 Walnego Zebrania zapadaj wikszo턢i g쿽sów przy obecno턢i, co najmniej ? cz쿽nków zwyczajnych za wyj켾kiem uchwa dotycz켧ych likwidacji Klubu oraz nadania lub pozbawienia godno턢i cz쿽nka honorowego Klubu, które wymagaj wikszo턢i 2/3 liczby cz쿽nków uprawnionych do g쿽sowania.
§ 26

Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu mo풽 by zwo쿪ne:
1.Na wezwanie Komisji Rewizyjnej.
2.Na wniosek Zarz켨u Klubu.
3.Na pisemne 엽danie przynajmniej 1/3 liczby cz쿽nków Klubu.
4.Na 엽danie w쿪dzy rejestracyjnej.
Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mog by wy낢cznie sprawy, dla których zosta쿽 ono zwo쿪ne. Zebranie winno si odby w ci켫u 14 dni od daty wyst켺ienia o jego zwo쿪nie.


§ 27

Zarz켨 klubu jest w쿪dz wykonawcz i sk쿪da si z 5-10 osób, w tym prezesa, 1-2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Liczb cz쿽nków Zarz켨u ustala Walne Zebranie Klubu.

§ 28

Do kompetencji Zarz켨u nale퓓:
1.Repreztowanie Klubu na zewn켾rz.
2.Wykonywanie uchwa Walnego Zebrania oraz w쿪dz nadrzdnych.
3.Kierowanie ca쿽kszta퀃em dzia쿪lno턢i Klubu.
4.Uchwalanie bud풽tu Klubu.
5.Zarz켨zanie maj켾kiem i finansami Klubu.
6.Sprawowanie nadzoru nad dzia쿪lno턢i cz쿽nków Klubu, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich dzia쿪lno턢i.
7.Powo퀉wanie Komisji lub innych organów doradczych i opiniodawczych oraz nadzorowanie ich dzia쿪lno턢i.
8.Rozpatrywanie sporów powsta퀉ch w obrbie Klubu.
9.Wykonywanie innych czynno턢i nie zastrze퓇nych do kompetencji Walnego Zebrania Klubu i wy낢cznej kompetencji Komisji Rewizyjnej.
10.Przyjmowanie i skre턫anie cz쿽nków Klubu.
Posiedzenia Zarz켨u odbywaj si co najmniej raz w miesi켧u. Uchwa퀉 Zarz켨u zapadaj zwyk낢 wikszo턢i g쿽sów w obecno턢i co najmniej po쿽wy cz쿽nków Zarz켨u. W posiedzeniu Zarz켨u mog bra udzia z g쿽sem doradczym cz쿽nkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 29

Za szczególne osi켫nicia sportowe oraz za prac spo쿮czn na rzecz Klubu, Zarz켨 Klubu ma prawo przyzna nastpuj켧e wyró퓆ienia:
1.pochwa녠
2.dyplom
3.nagrod rzeczow lub pieni轅n

§ 30

Komisja Rewizyjna sk쿪da si z 3-5 cz쿽nków, w tym przewodnicz켧ego i sekretarza. Cz쿽nkowie Komisji Rewizyjnej nie mog wchodzi w sk쿪d innych statutowych organów Klubu.

§ 31

Do zada Komisji Rewizyjnej nale퓓:
1.Kontrola ca쿽kszta퀃u dzia쿪lno턢i Klubu, ze szczególnym uwzgldnieniem dzia쿪lno턢i finansowo - gospodarczej.
2.Sk쿪danie sprawozda Walnemu Zebraniu ze swojej dzia쿪lno턢i i stawianie wniosków w sprawie absolutorium ustpuj켧emu Zarz켨owi Klubu.
3.Okresowe kontrole statutowej i finansowo - gospodarczej dzia쿪lno턢i Klubu co najmniej raz w roku.
4.켨anie od Zarz켨u Klubu wyja턭ie dotycz켧ych jego dzia쿪lno턢i.
5.W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawid쿽wo턢i okre턫a terminy ich usunicia.
6.Inicjowanie zwo쿪nia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu.

§ 32

Sekcje Klubu:
1.Sekcja jest jednostk organizacyjn Klubu.
2.Sekcja grupuje cz쿽nków Klubu wed퀅g ich zainteresowa.
3.Zarz켨 Klubu mo풽 powo퀉wa inne sekcje w poszczególnych dyscyplinach sportu.

ROZDZIA V

Maj켾ek, fundusze i finanse Klubu.

§ 33

Maj켾ek Klubu stanowi: ruchomo턢i i fundusze.

§ 34

Na fundusz Klubu sk쿪daj si:
1.Wpisowe.
2.Sk쿪dki cz쿽nkowskie.
3.Dotacje pastwowe i samorz켨owe.
4.Darowizny i zapisy.

§ 35

1.Dla wa퓆o턢i o턻iadcze woli w zakresie praw i obowi콄ków maj켾kowych, wymagane jest wspó쿭zia쿪nie Prezesa i Skarbnika, lub dwóch innych cz쿽nków Zarz켨u
2.Klub prowadzi rachunkowo뜻 wed퀅g ogólnie obowi콄uj켧ych przepisów.
3.Wszelkie pisma i dokumenty podpisuj: Prezes lub Wiceprezes.

ROZDZIA VI

Zmiana statutu i rozwi콄anie Klubu.

1.Zmiana statutu lub rozwi콄anie Klubu mo풽 nast켺i na mocy uchwa퀉 Walnego Zebrania, podjtej wikszo턢i co najmniej ? ogólnej liczby osób uprawnionych do g쿽sowania.
2.Uchwa쿪 o rozwi콄aniu Klubu powinna okre턫a tryb likwidacji Klubu oraz cel przekazania maj켾ku.
W przypadku rozwi콄ania si Klubu na podstawie w쿪snej uchwa퀉, likwidatorami Klubu s cz쿽nkowie jego Zarz켨u, je풽li uchwa쿪 ostatniego Walnego Zebrania Cz쿽nków Klubu nie stanowi inaczej.
3.Uchwa쿪 o likwidacji Klubu wymaga zatwierdzenia przez organ rejestuj켧y.
4.Maj켾ek zlikwidowanego Klubu przeznacza si na cel okre턫ony w uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Klubu. Je풽li nie ma takiej uchwa퀉 wymagana jest zgoda w쿪dzy rejestruj켧ej. W razie braku postanowienia statutu lub uchwa퀉 w tej sprawie, w쿪dza rejestracyjna okre턫a przeznaczenie maj켾ku na cel spo쿮czny.
5.Koszt likwidacji pokrywa si z maj켾ku likwidowanego Klubu.

WKS Technik Zamo뜻